WordPress Register Portfolio Post Type

<?php function register_post_type_portfolio_init() { $labels = array( ‘name’ => _x( ‘Portfolios’,’post type general name’,’pwd’), ‘singular_name’ => _x( ‘Portfolio’,’post type general name’,’pwd’), ‘add_new’ => __( ‘Add New’,’pwd’), ‘add_new_item’ => __( ‘Add New Portfolio’,’pwd’), ‘edit_item’ => __( ‘Edit Portfolio’,’pwd’), ‘new_item’ => __( Read more