ความเจ็บปวดที่ไม่อาจอธิบายจู่โจมหัวใจ

ณ สถานที่ ที่ซ่อนร่างเช้าวันหยุด
ข้าเริ่มเกิดความสงสัยถึงคุณค่าในการดำรงชีวิต
อายุยิ่งมากก็ยิ่งสับสนความเจ็บปวดที่ไม่อาจอธิบายจู่โจมหัวใจ
ความสงสัยในชีวิตทำให้ข้าหันมองตัวเอง
ข้าเฝ้าทบทวนความคิดทำไม่ตนเองถึงเป็นเช่นนี้
แต่สุดท้ายก็ไม่ได้อะไรเลย